Amb l'acte de constitució d'Ajuntament i elecció d'alcalde, els edils electes es converteixen en regidors de ple dret, després de jurar (quan es posa Déu com a testimoni de la veracitat del que es diu) o prometre (quan és un mateix el garant d'allò que diu) el seu càrrec davant del president de la mesa d'edat, regidor més gran, assistit pel regidor més jove i el secretari de l'ajuntament en qualitat de notari de la Corporació. Aquest acte es fa posant la mà dreta sobre la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia o els Evangelis. I la fórmula és: «¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càr-rec amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat?» «Sí, prometo» o «Sí, juro».

En alguns casos, sobretot per part de les forces independentistes, s'empren fórmules alternatives, però, especialment enguany, hauran de tenir cura de no sortir gaire del guió i garantir sempre el respecte a la Constitució perquè la justícia ja ha advertit que estarà vigilant.

Després de la jura o promesa, seguidament, cada regidor/a és investit amb els atributs del seu càrrec (medalló corporatiu, banda, insígnia de solapa...) i ocupen el seu escó al saló de plens de l'Ajuntament.

Després de la votació per alcalde, la persona escollida jura o promet el càrrec i el president de la mesa d'edat li lliura la vara de comandament com a símbol de la seva autoritat. En alguns municipis, aquest lliurament el fa l'alcalde sortint per visualitzar la continuïtat.

Després de saludar tots els membres de la Corporació Municipal, l'alcalde pronuncia el seu primer discurs i, abans d'aixecar la sessió, s'interpreta l'himne del municipi, si n'hi ha, i en molts casos Els segadors.

A partir d'aquest moment, l'alcalde té el tractament vitalici d'Il·lustríssim Senyor, tractament que també en gaudeix el o la consort del càrrec i que el manté si es produeix l'òbit de la persona que genera aquesta distinció, sempre que no contregui noves núpcies.

Alguns ajuntaments tenen reconegut per privilegi un altre tractament.