Centre d'ESO i Batxillerat (modalitats Científica, Tecnològica, Humanística i Social)

Centre Erasmus+ i GEP que participa del programa de certificació en llengües estrangeres.

Programa DELF en llengua francesa.

Centre GSuite amb totes les eines Google per l'alumnat i professorat.

Possibilitat de treballar el TdR dintre del programa ARGO de la UAB.

Àmplia oferta d'activitats complementàries des de totes les matèries curriculars.

Disponibilitat d'equipaments específics interns (laboratoris, tallers, aules específiques) i externs (Johan Cruyff Court, Can Titó, Can Muscons)

Diversitat de programes educatius (educació financera, salut-escola, pla lector...)