La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha presentat un document de mesures per a la recuperació de les entitats esportives davant la crisi de la Covid-19. Les propostes s'articulen en quatre blocs que han d'ajudar entitats, practicants i professionals a transformar-se d'una vegada i a sobreviure.

L'evolució del coronavirus és una incertesa que avoca cada dia a treballar sota una incògnita permanent. L'impacte en l'economia ja és una realitat. En aquest context, el president de la UFEC, Gerard Esteva, ha explicat que «des de l'entitat hem de ser proactius per garantir la supervivència del sector».

En la majoria de casos, són mesures d'activació de les quals el sector ve reclamant als poders públics des de fa temps. «L'esport és el quart pilar de l'estat del benestar i representa el 2,1% del PIB català, però està infrafinançat des de fa anys, i no pot sortir d'aquesta crisi sense les mesures que en garanteixin la seva continuïtat», assegura Esteva.

El document està format per mesures transversals, articulades en quatre pilars estructurals d'actuació. La digitalització, per garantir la transformació digital necessària de l'activitat esportiva, directiva i administrativa; la fiscalitat, per reduir la càrrega de despesa indirecta suportada per les entitats; l'ocupació, per adaptar les relacions laborals als canvis pertinents per evitar la destrucció de llocs de treball, i el finançament, per garantir i fins i tot augmentar els ingressos de les entitats.

Quatre blocs de mesures

En l'àmbit digital, aquest pla Marshall preveu mesures que agilitzin la certificació digital , impulsin el reconeixement de la pràctica d'e-sports com a disciplina esportiva i la seva competició com a oficial, o estimulin la digitalització de la gestió de les entitats. En el terreny fiscal, destaquen l'establiment del gravamen al tipus super-reduït del 4% sobre els serveis esportius, l'exempció de presentar l'impost de societats per a les entitats sense afany de lucre amb ingressos inferiors als 100.000 euros o la deducció en l'IRPF de les quotes d'instal·lacions esportives i llicències federatives. Pel que fa a l'ocupació, la implementació del contracte formatiu en l'esport i la regularització del pocket money per a les persones voluntàries del món de l'esport són ara més necessàries que mai. En relació amb el finançament, les mesures van encaminades a incorporar afectacions d'impostos per al finançament del sector, així com mesures excepcionals pel que fa a la tramitació de subvencions per agilitzar-ne l'atorgament. «Hem demanat a les diferents administracions un pla de xoc amb 25 milions d'euros per a entitats esportives sense ànim de lucre», diu Esteva.

El pla s'ha treballat en el si de les federacions esportives i ha estat prèviament aprovat pel consell directiu de la UFEC. En l'àmbit estatal, s'ha fet en col·laboració amb la resta d'unions de federacions.