L'Ajuntament de Manresa va aprovar dijous, en el ple municipal, una línia de subvencions a entitats i clubs esportius afectats econòmicament per les conseqüències de la covid-19 per tal de fer efectiva la continuïtat de la pràctica esportiva. D'aquestes ajudes els beneficiaris seran els infants i joves de famílies que han experimentat una reducció dràstica de la seva capacitat econòmica, i per fer front a les despeses derivades de la participació dels seus fill en les activitats esportives de formació i competició i que han sol·licitat al clubs una reducció o bonificació de les quotes d'inscripció del primer trimestre o quadrimestre de la temporada 2002-21.

El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de pública concurrència, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades per les entitats esportives, i d'acord amb els criteris de valoració següents: nascuts entre els anys 2003 i 2016; està empadronat a Manresa, pertànyer a una unitat familiar de convivència que, amb caràcter temporal, s'ha declarat insolvent econòmicament en el moment de formalitzar la inscripció a l'activitat esportiva d'alguns dels seus membres. Quedaran excloses les persones que han estat beneficiàries d'un ajut econòmic de la convocatòria per al «Desenvolupament de programes d'inclusió esportiva d'infants i joves amb pocs recursos econòmics mitjançant l'atorgament de beques esportives» de l'any 2020. L'import màxim per cadascuna de les entitats serà de 6.000 euros i de 120 per esportista inscrit.