L'Oficina Antifrau de Catalunya investiga les retribucions que l'alcalde de Cercs, Ferran Civil (CiU), ha percebut els darrers anys a l'Ajuntament al marge del seu sou fix a la Diputació de Barcelona, segons ha pogut saber Regió7. Civil és vicepresident segon de l'organisme provincial, d'on cobra 6.921 euros bruts el mes. Paral·lelament, entre els anys 2011 i 2013, va percebre de l'Ajuntament una mitjana de 8.200 euros anuals bruts.

La llei impedeix a cap càrrec públic amb dedicació exclusiva, com és el cas de Civil a la Diputació, cobrar un segon sou en una altra administració. Durant els dos primers anys al govern de la Diputació, però, Ferran Civil va continuar cobrant una retribució anual fixa de 7.980 euros a l'Ajuntament per raó del seu càrrec d'alcalde, una assignació que no va decidir retirar fins entrat el 2013. En aquell moment, però, es va fer apujar la retribució per assistència als plens i a les comissions de govern local, a la qual sí que continua tenint dret. Aquest canvi li va fer quadruplicar la quantitat anual que fins llavors percebia per aquest concepte.

Civil cobra de la Diputació 6.921,17 euros bruts el mes, que, traduïts en catorze pagues, són 96.896,38 euros l'any, segons la documentació que la Diputació ha aportat a l'Oficina Antifrau. Aquest sou en règim de dedicació exclusiva li impedeix cobrar cap salari provinent d'una altra administració pública, segons regulen la Llei de Bases de Règim Local i la Llei d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions.