El Col·legi d'Advocats de Manresa ha aprovat el Pla d'Igualtat del Col·legi, el Protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament i violència per al personal laboral del Col·legi i el Protocol de funcionament del canal de queixes i denúncies per situacions de discriminació per raó de gènere, per tal de garantir la igualtat entre homes i dones.

Segons ha explicat el mateix col·legi en un comunicat, el Pla d'Igualtat té com a objectiu refermar el compromís del Col·legi d'Advocats de Manresa amb la igualtat de gènere, el que s'ha de plasmar en introduir la perspectiva de gènere en la presa de decisions col·legials, en reforçar les funcions de la Comissió de Violència sobre la Dona i Igualtat, en fomentar la representativitat equilibrada entre dones i homes en els òrgans de decisió i en les comissions de treball, en promoure la igualtat de gènere en les comunicacions amb l'ús del llenguatge inclusiu, en impulsar mesures de conciliació laboral i professional, familiar i personal de les persones treballadores i les col·legiades, en fomentar la igualtat de gènere i no discriminació entre les advocades i els advocats i que l'actuació lletrada integri també la perspectiva de gènere.

En opinió del degà del Col·legi d'Advocat de Manresa, Abel Pié «el Pla d'Igualtat ha de tenir una doble finalitat, per una banda que dins la nostra professió es faci visible que la igualtat encara no és una realitat i, per altra banda, llançar un missatge a la societat, on quedi clar que les advocades i advocats portaran la defensa de la igualtat entre dones i homes a tots els àmbits, doncs si hi ha una societat que discrimina per raó de gènere, no tindrem mai una societat justa».

La Presidenta de la Comissió de Violència sobre la Dona i Igualtat, M. Assumpció Lleonart Sol, recorda que la Junta de Govern del col·legi, des de fa temps, està adoptant mesures per tal de portar a terme els objectius d'aquest pla, tals com adoptar el principi bàsic d'igualtat entre homes i dones, com a principi rector de l'acció col·legial, la creació de la Comissió de Violència sobre la Dona i Igualtat, la utilització d'un llenguatge inclusiu en la documentació col·legial i en les comunicacions entre professionals i mesures de conciliació laboral per les persones que treballen en el Col·legi d'Advocats de Manresa, i que s'han fixat terminis breus per tal de complir-lo en la seva totalitat.