El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a cinc mesos de suspensió d’ocupació a un capità de la Guàrdia Civil que va treballar alhora per a l’aerolínia Vueling com a pilot, sense l’autorització de l’institut armat.

La Sala Militar ha dictat una sentència que desestima el recurs de l’oficial contra la sentència del Tribunal Militar Central, que va confirmar la resolució de la ministra de Defensa que va imposar la sanció disciplinària de cinc mesos de suspensió d’ocupació per la falta molt greu de «desenvolupament de qualsevol activitat que vulneri les normes sobre incompatibilitats».

La sentència relata que el capità de la Guàrdia Civil, llavors tinent i destinat a l’aeroport de Barcelona-el Prat, va mantenir una relació laboral com a pilot d’aeronaus, amb la companyia aèria Vueling, sense comptar amb la preceptiva autorització per fer-ho ni haver-ne sol·licitat la compatibilitat.

Després d’una excedència

Des de la seva reincorporació al servei actiu a l’abril del 2020, després d’una excedència, fins a l’agost del mateix any, el capità ha pilotat més d’una trentena de vols comercials de Vueling, la majoria a destinacions nacionals, tot i que també a Milà o París, segons consta en les programacions remeses per la companyia aèria.

Així mateix, consta la seva alta laboral a l’aerolínia i les prestacions d’atur percebudes. Només una vegada coneguts els fets, l’oficial en va sol·licitar la compatibilitat.

En el seu recurs, l’oficial va sostenir que l’activitat privada que se li imputa, sense haver obtingut prèviament la pertinent autorització, no és cap de les establertes en la normativa com a incompatibles amb la seva activitat a la Guàrdia Civil, ja que, en cas contrari, una vegada va sol·licitar la compatibilitat per portar a terme tal activitat no li hauria sigut concedida, com així va passar, i que no està acreditat el dol requerit per l’esmentat tipus disciplinari.

Compatibilitat

No ho entén així el Suprem, que cita la Llei d’Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques i el Reial Decret sobre incompatibilitats del personal militar de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil.

Les dues normatives recullen que l’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials per membres de la Guàrdia Civil fora de les Administracions Públiques requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, per a la qual cosa és necessari i imprescindible que l’interessat n’hagi sol·licitat expressament la compatibilitat, tret que es tracti d’activitats exemptes d’autorització.

En conseqüència, es considera que estar exercint una activitat privada sense haver sol·licitat prèviament la compatibilitat és recriminable segons el Règim Disciplinari de la Guàrdia Civil, ja que el fet de no sol·licitar la prèvia i necessària autorització implica desenvolupar una activitat que vulnera les normes sobre incompatibilitats.