ORDRE DEL DIA

I. PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.- Aprovació, si escau, de l´esborrany de l´acta de la sessió plenària número 7/2018, del dia 19 de juliol de 2018.-

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.- Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, núm. 6712, de 29 de juny de 2018, sobre contractació en règim laboral temporal i amb caràcter de màxima urgència, de 3 persones per realitzar tasques al Casal d´Estiu als Centres Oberts.-

2.2.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 7699, de 30 de juliol de 2018, sobre substitució de l´alcalde per vacances, durant el període comprès entre l´1 i el 20 d´agost de 2018, ambdós inclosos.-

2.3.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 8050, de 8 d´agost de 2018, sobre aprovació de l´expedient de modificació de crèdits núm. 12/2018, dins el Pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 201800006).-

2.4.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde accidental, núm. 8146, de 17 d´agost de 2018, sobre aprovació del Protocol d´actuació de la Festa Major 2018.-

2.5- Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 8630, de 17 de setembre, sobre delegació al regidor Jordi Garcés Casas perquè pugui autoritzar un matrimoni civil el dia 6 d´octubre de 2018.-

2.6.- Donar compte de l´informe de la Interventora de data 30 d´agost de 2018, sobre control financer de l´exercici 2017.-

2.7.- Donar compte de l´informe de la Interventora de data 30 d´agost de 2018, sobre resolució de discrepàncies de l´exercici 2017.-

2.8.- Donar compte del Pla Anual de Control Financer per a l´exercici 2018, elaborat per la Intervenció Municipal.-

2.9.- Donar compte de l´informe trimestral de Tresoreria sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s´estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (2n trimestre 2018).-

2.10.- Donar compte de l´informe de la Interventora sobre l´article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d´abril, d´Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors (2n trimestre 2018).-

2.11.- Donar compte de l´informe de la Interventora sobre els articles 4.1 b) i 16 de l´Ordre HAP/2105/2012, d´1 d´octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d´informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d´abril, d´Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu a les dades d´execució del pressupost corresponent al segon trimestre de l´exercici 2018.-

2.12.- Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 8902, de 24 de setembre de 2018, sobre aprovació de l´expedient de modificació de crèdits núm. 14/2018, dins el Pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 201800008).-

3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost de l´exercici 2017.-

3.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l´acord de modificació dels estatuts de les Societats Municipals Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA i Manresana d´Equipaments Escènics, SL.-

3.3.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la validació de l´acord de fusió entre les Fundacions EURECAT i la Fundació CTM Centre Tecnològic.-

3.4.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació dels estatuts del Consorci Urbanístic l´Agulla.-

4. ÀREA DE TERRITORI

4.1 Regidoria delegada d´Urbanisme i Llicències

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del projecte d´obra municipal ordinària anomenat: "Consolidació de sostres a l´edifici de l´antic Col·legi de Sant Ignasi".-

5. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

5.1 Regidoria delegada de Participació

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Reglament de Participació Ciutadana de l´Ajuntament de Manresa.-

6. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

6.1 Regidoria delegada de Cultura i Joventut

6.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació del Reglament d´Honors i Distincions de l´Ajuntament de Manresa.-

6.2 Regidoria delegada de d´Ensenyament i Universitats

6.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l´adhesió de l´Ajuntament de Manresa a l´Aliança Educació 360, impulsada per la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, i designació de representants polític i tècnic.-

7. ÀREA D´HISENDA I GOVERNACIÓ

7.1 Regidoria delegada d´Hisenda i Organització

7.1.1.- Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de diversos articles de les ordenances fiscals número 11 i número 17.-

7.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l´aplicació del sobrant de la subvenció Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per un import de 50.241,87 euros, a la urbanització de la Plaça Simeó Selga i aplicació del préstec alliberat d´aquesta obra als nous accessos a l´Antic Col·legi Sant Ignasi.-

7.1.3.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l´expedient de modificació de crèdits núm. 13/2018, dins el pressupost municipal vigent.-

7.1.4.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de modificacions del text de l´Organigrama Funcional vigent de l´Ajuntament de Manresa, aprovat per acord del Ple de la Corporació de 15 de febrer de 2018.-

7.2 Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

7.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de personal de l´Ajuntament de Manresa per a l´any 2018.-

7.2.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de les retribucions del personal al servei de l´Ajuntament de Manresa en el supòsit d´incapacitat temporal.-

8. PROPOSICIONS

8.1.- Proposició del Grup Municipal de C´s sobre la fusió per absorció del CTM per EURECAT.-

8.2.- Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, CUP i DM per declarar Felip VI de Borbó persona non grata a la ciutat de Manresa.-

9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

II. CONTROL DE L´EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

10.- Donar compte de les resolucions dictades per l´alcalde i els regidors i regidores delegats de l´Alcaldia des de l´anterior donació de compte al Ple municipal.-

11.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 i 43, que corresponen a les sessions dels dies 10, 17, 24 i 31 de juliol, 21 i 28 d´agost, 4 i 12 de setembre de 2018, i de l´acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 32, del dia 19 de juny de 2018.-

12.- Donar compte d´escrit que justifica recepció d´un acord adoptat pel Ple Municipal.-

13.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L´EQUIP DE GOVERN.-