L’Ajuntament de Manresa ha modificat el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per fer possible el projecte de fer un oratori subterrani als jardins de la Cova.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat va fer un seguit de prescripcions abans de donar el vist-i-plau definitiu al pla especial urbanístic que inclouen garantir que sigui compatible l’obra amb la preservació del jardí afectant el mínim possible la vegetació i triant un emplaçament que minimitzi el moviment de terres.

El ple ha aprovat ara el text refós de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa pel que fa a l’oratori de la Cova.

D’aquesta forma el conjunt ignasià de Manresa guanyarà un nou espai amb la construcció d’un oratori soterrat als jardins de la Cova. L’espai de meditació estarà insonoritzat i s’ha dissenyat orientat cap a la muntanya de Montserrat.

500 anys

El projecte forma part de les actuacions que es realitzen per adequar els espais de la Cova de cara al 2022, quan se celebrarà els 500 anys de l’estada de sant Ignasi a la ciutat.

La Companyia de Jesús va presentar davant l’Ajuntament la proposta per a la construcció de l’oratori soterrat en l’àmbit dels jardins del santuari, concretament a la banda est del passatge de la Cova i obert cap al sud.

Sobre la base d’aquesta proposta, els serveis tècnics municipals van elaborar un document de modificació puntual del planejament de la ciutat i que descarta la seva ubicació en l’actual Cova, ja que l’edifici està inclòs en el Catàleg de Patrimoni amb protecció integral i no és possible preveure-hi noves obertures.

La construcció evocarà les condicions d’una balma i dotarà el nou espai d’aïllament acústic de l’entorn, emulant l’espai de pregària de dant Ignasi de Loiola. Els jesuïtes hi pretenen portar a terme activitats destinades al culte i la meditació.

Per fer-lo realitat cal modificar la catalogació urbanística de l’espai, ja que, segons l’ordenament actual, només hi pot haver un jardí i d’aquesta manera serà possible actuar al subsòl. La comissió de patrimoni reunida va valorar molt positivament la proposta. Es tracta d’una zona d’expectativa arqueològica i, tal com preveu el catàleg de patrimoni, haurà d’anar acompanyada d’un estudi documental previ. Es tracta d’una modificació petita que no afecta el sistema d’espais lliures ni les zones verdes ni els equipaments esportius ni tampoc comporta un increment d’edificabilitat.

Qualsevol d’aquestes condicions haurien requerit d’una avaluació d’impacte ambiental estratègica que no serà necessària.