La junta de govern local de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat l'expedient de contractació de les obres d'urbanització i les obres complementàries d'una primera porció del Pla Parcial de la Plana del Pont Nou per valor de mig milió d'euros, en el que suposa un primer pas d'una actuació pendent que té un cost global de 15 milions d'euros en tot aquest sector de la ciutat.

Cal recordar que l'anterior equip de govern tripartit va presentar el 2007 com una de les seves grans apostes la urbanització del polígon del Pont Nou i l'operació va quedar completament aturada per l'esclat de la crisi econòmica.

Ara, la primera fase d'urbanització a la Plana del Pont Nou està valorada en 451.000 euros per tal que la parcel·la on anirà el nou crematori per poder-hi desenvolupar l'activitat.

Les obres milloraran un tram del camí del Suanya venint del cementiri (doble calçada i voreres arbrades) i un del carrer de la Lemmerz (vorera) que termeneja amb la parcel·la. Les farà l'Ajuntament, que després en repercutirà el cost als propietaris del polígon.

A més a més, a aquest import de les obres s'hi ha d'afegir un sobrecost de 58.798 euros, que haurà de pagar Mémora íntegrament, per fer unes actuacions complementàries necessàries per adaptar aquesta primera fase d'obres a la topografia del terreny.

La junta de govern local va aprovar la memòria valorada d'obres d'adaptació de la urbanització d'una fase del pla parcial Plana del Pont Nou, amb el pressupost abans esmentat de 58.798 euros, IVA inclòs.

El finançament del projecte es formalitzarà mitjançant conveni que en aquests moments està en tràmit, a subscriure amb Serveis Funeraris de Barcelona SA.

Els diners serviran per fer obres d'adaptació que permetin enllaçar la nova urbanització d'un tram de la vorera de la carretera de Sant Joan, l'ampliació definitiva del camí de Rajadell o camí del Suanya, des de la cantonada de la carretera de Sant Joan cap a la futura avinguda principal amb la resta del camí de Rajadell que es conserva mentre no s'executen les obres de l'àmbit que queda pendent.

En el projecte d'urbanització del Pla Parcial de la Plana del Pont Nou es van definir 3 àmbits d'urbanització executables en 3 fases independents.

Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, es tracta d'intervencions per donar condició de solar a l'espai de Mémora i que el crematori pugui funcionar. El que es farà serà completar la vorera del carrer de la Lemmerz i urbanitzar un nou tram del camí de Rajadell. Pel que fa a les obres complementàries per adaptar el nou traçat amb l'actual, el regidor d'Urbanisme ha explicat que les paga Mémora «perquè no estaven previstes ni són imputables al conjunt de propietaris», ja que donen resposta a les necessitats de l'empresa.

Aloy ha assegurat que les obres de construcció del crematori i d'urbanització del sector, perquè tingui condició de solar i pugui ser edificable, es poden dur a terme simultàniament.