La projecció demogràfica que incorpora l'Informe Social Manresa 2018 calcula que, en deu anys, el nombre de persones de més de 85 anys augmentarà entorn del 15%. Segons l'informe, aquesta dada pertany al grup d'elevada possibilitat de ser encertada. En conseqüència, si avui les infraestructures per a la gent gran estan en sintonia amb la seva demanda, caldrà prendre mesures i fer les actuacions corresponents per evitar que hi hagi un dèficit d'infraestructures del 15%. Si hi ha dèficits, es veuran incrementats.

L'estimació de població total de Manresa per a l'any 2025 es troba entorn dels 75.000 habitants. En el cas de l'escenari baix, es registra un descens de la població al llarg d'una dècada del 4,2%; a l'escenari mitjà es registra un descens de l'1,3% de la població; i en el cas de l'escenari alt es registra un increment de població de l'1,6% en deu anys.

L'evolució prevista del contingent de la gent gran contrasta amb l'evolució prevista per al total de la població de Manresa. Mentre que es preveu que la població de Manresa variarà poc al llarg dels pròxims deu anys, es pronostica que el col·lectiu de la gent gran augmenti de forma considerable. El col·lectiu de la població de més de 64 anys registrarà un increment en deu anys que oscil·larà entre el 10,3% de l'escenari baix i el 15,1% de l'escenari alt, i passarà de 14.819 persones (segons dades de l'any 2015) a l'entorn de 16.500 persones (any 2025).

Resulta important destacar que mentre que el col·lectiu de població de més de 64 anys representava el 19,7% de la població el dia 1 de gener del 2015, representarà el 22,5% l'any 2025.

El col·lectiu de la població de més de 84 anys també registrarà un increment destacat al llarg dels propers deu anys. L'1 de gener del 2015, a Manresa hi havia 2.682 persones de més de 84 anys i es preveu que l'any 2025 en siguin entre 2.922 i 3.244; és a dir, es preveu un augment entre el 8,9% i el 20,9%.

El grup de persones de 85 anys o més representa el 3,7% de la població de Manresa. La tendència de l'indicador ha estat a la baixa durant el període de temps que comprèn del 2005 al 2009. En aquests anys és quan més va augmentar la població estrangera, fet que constitueix un dels diversos factors explicatius.

Encara que l'envelliment de la població sigui una tendència general, la ciutat de Manresa presenta un percentatge d'envelliment superior al que es dona a la resta del país.