L'Ajuntament de Manresa ha obert una convocatòria per proveir, amb caràcter de màxima urgència i mitjançant contracte temporal per acumulació de tasques, un ajudant d'obres i serveis per a la realització dels treballs de l'ofici a la instal·lació municipal del Cementiri.

Per optar a la plaça s'ha de tenir complerts 16 anys d'edat, el certificat escolar o equivalent, tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.

Les persones candidates passaran una entrevista personal on es valorarà l'experiència en tasques similars. A criteri de l'òrgan de selecció, també es podrà dur a terme una prova pràctica relacionada amb les tasques del cementiri.

Per a més informació sobre les condicions de contractació, selecció i presentació de sol·licituds, es pot consultar la pàgina web municipal al següent enllaç https://www.manresa.cat/web/oposicions/MAU. El termini de presentació de sol·licituds finalitza dilluns vinent, 11 de març.