L'Ajuntament de Manresa estrena Codi de Conducta dels Alts Càrrecs, que deroga el Codi Ètic aprovat el 2010. La nova normativa fa un pas més per vetllar que no es produeixin conductes impròpies a l'administració municipal, tant per part dels càrrecs electes com dels comandaments superiors, tant de l'Ajuntament com de les societats municipals, consorcis i fundacions que en depenen.

Entre les concrecions que estableix hi ha que s'han d'«abstenir» d'acceptar regals o presents que superin els usos habituals, socials o de cortesia ni, tampoc, favors o serveis en condicions més favorables que puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions.

Es considera que superen els usos habituals, socials o de cortesia els que, individualment o agrupats, «superin els cinquanta euros».

L'anterior normativa només establia que no s'havien d'acceptar regals de caràcter significatiu que anessin més enllà dels usos socials habituals, ni favors o compensacions que poguessin condicionar el desenvolupament de les seves tasques.

En cas de rebre regals o presents per valor superior als cinquanta euros, «s'hauran de retornar o, en cas que la devolució no sigui possible o sigui excessivament onerosa, hauran de ser entregats a l'òrgan competent perquè siguin incorporats al patrimoni de la corporació».

Abstenir-se de fer viatges

També estableix que els alts càrrecs hauran d'«abstenir-se d'efectuar viatges, llevat d'aquells casos en què esdevingui imprescindible per al desenvolupament de les funcions o competències i per les persones indispensables i directament vinculades a aquestes». Les invitacions s'han de fer públiques especificant qui les fa i el motiu per atendre-les.