Els diners que deuen ciutadans, empreses i altres administracions a l'Ajuntament de Manresa han arribat a la xifra rècord de 9.166.079 euros. L'ascens és imparable i, en aquests moments, gairebé està quadruplicant la morositat que registrava l'any 2010.

La progressió és aquesta: l'any 2010 era de 2,5 milions; el 2011, de 4 milions; el 2012, de 5,2 milions; el 2013, de 5,5 milions; el 2014, de 7,1 milions; el 2015, de 7,2 milions; el 2016, de 8,5 milions; el 2017, de 8,4 milions i el 2018, de 9,2 milions.

Malgrat l'aparent millora de la situació econòmica general, el volum de persones i entitats que no poden fer front als seus compromisos tributaris amb l'Ajuntament de Manresa

L'explicació pot ser la inèrcia dels deutes a causa de la crisi i del fet que les particularitats de l'administració municipal fan que s'arrosseguin durant una pila d'anys abans de considerar-se incobrables i, conseqüentment, esborrats de la comptabilitat.

Però la veritat és que fins que no es vegi un punt d'inflexió amb relació a aquesta magnitud que no para d'augmentar no sembla que l'Ajuntament de Manresa pugui respirar tranquil, comptablement parlant. Oimés si ja s'estan comptabilitzant quantitats de diners que s'acosten als deu milions d'euros. Una autèntica morterada.

Pel que fa a l'estructura de la morositat que ha emergit amb el tancament de caixa del pressupost del 2018, el 92% (8.410.563 euros) correspon a deutes tributaris -impostos, taxes i preus públics que no s'han fet efectius- i el 8% restant (755.516 euros) a deutes que tenen altres administracions públiques amb l'Ajuntament.

Pel que fa als 8,4 milions en deutes tributaris, 5.407.823 euros corresponen a obligacions fiscals pendents des de fa 4 anys i més; 1.430.345 euros tenen entre 3 i 4 anys; 855.702 euros, entre 2 i 3 anys; 544.363 euros, entre 1 i 2 anys i 172.328 anys corresponen a l'exercici corrent.

Dels 8,4 milions de provisió per insolvències que es va haver de fer corresponent al pressupost del 2017 als 9,2 del 2018 hi ha un increment de 727.813 euros (8,6%).