? Per fer el sorteig es va partir d'un arxiu de l'INE

on consten les persones del cens electoral amb la data

de naixement i el nivell de formació. Cadascuna té associat un codi que és un número seqüencial dins de cada districte, secció i taula. La designació dels càrrecs

de cada mesa s'efectua informàticament a partir dels tres números aleatoris de 4 xifres obtinguts en el ple. El primer, per designar el president i els dos suplents; el segon, el primer vocal i els dos suplents; i el tercer, el segon vocal i els dos suplents.