Si s'arribés al ple de constitució de l'Ajuntament de Manresa, dissabte, sense un acord entre ERC i Junts per Manresa, s'investiria alcalde el candidat que tingui la meitat més 1 de suports (un mínim de 13 vots) o -sense que hi hagi segona votació- el cap de la llista més votada, en aquest cas Marc Aloy, d'ERC.

Un cop investit alcalde, el següent pas és la celebració del primer ple municipal, en el qual es dona compte de la constitució de la junta de govern local i la delegació de competències de l'alcaldia, el nomenament de tinents d'alcalde i la delegació de competències dels regidors.

O sigui, l'estructura del nou govern municipal es pot constituir sense votació perquè es tracta de donar compte d'unes delegacions de competències que decideix l'alcalde que ha estat investit.

En el mateix ple, però, cal aprovar la proposta del règim de retribucions i dedicació dels membres de la corporació, i el règim d'indemnitzacions i dietes de la resta de membres corporatius, així com indemnitzacions econòmiques als grups polítics municipals. També es posa a votació el nombre, característiques i retribucions del personal eventual.

Com que aquí sí que és necessari votar poden passar dues coses, en cas que no hi hagi lligat un acord de govern, que comenci la singladura del mandat a base de pactes per procurar l'aprovació de mesures que es portin al ple, o que les propostes siguin rebutjades.

Cal tenir en compte que l'aprovació tant dels pressupostos com de les ordenances fiscals no exigeix el vot favorable de la majoria absoluta. Hi ha altres decisions que sí que la necessiten.

Més que majoria simple

Tot el que està relacionat amb el plantejament urbanístic de la ciutat requereix majoria absoluta, i també tot el que està vinculat al Reglament Orgànic Municipal (ROM) -la normativa que detalla el funcionament polític de l'administració- ha de tenir una majoria qualificada. És a dir, un mínim de 13 dels 25 regidors que hi ha a l'Ajuntament de Manresa.

Vot de qualitat

Un aspecte que cal tenir en compte és el vot de qualitat de l'alcalde. En cas d'empat, fa decantar la balança. Per posar un exemple, en el cas de l'alcalde Valentí Junyent, en el seu primer mandat, una oportuna abstenció del PP i el seu vot de qualitat van salvar CiU d'haver de comunicar a la Generalitat, també convergent, la mostra de rebuig, instada pel PSC, als retards de cobrament que patien els centres concertats de serveis socials.