? Els acords en la tramitació de plans i instruments d'ordenació urbanística.

? Aprovar o modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM).

? Operacions financeres o de crèdit quan el seu import superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost.

? Els acords municipals o comarcals sobre alteració de termes.

? El canvi de denominació d'un municipi.

? El síndic o síndica municipal de greuges.

? La delegació d'atribucions del ple a favor de la comissió de govern.

? La constitució de l'entitat municipal descentralitzada.

? L'ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d'urgència, pot ser ampliat si el ple o la comissió ho acorden.

? Cessió gratuïta de béns a altres administracions o institucions públiques.

? L'alienació de béns, si la seva quantia excedeix el 20% dels recursos ordinaris del pressupost.

? L'exercici d'activitats econòmiques en règim de monopoli i l'aprovació de la forma concreta de gestió del servei corresponent.