Sota la direcció de Neus Montserrat, el curs 1993-1994 es van iniciar a l'institut Lacetània, de manera experimental, les primeres classes de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), un exemple més de la inquietud pedagògica dels seus professors.

En una minoria de centres de Catalunya s'iniciava el 3r curs dels quatre que tenien els ensenyaments de l'ESO. El van cursar alumnes que finalitzaven 8è d'EGB. Després, el curs 1995-96 es van iniciar els estudis del nou batxillerat, que inclou dos cursos. Finalment, el curs 1998-99 es va fer per primera vegada el 1r ESO com a la resta de centres del país.

De manera paral·lela, la LOGSE també va comportar canvis en els estudis de formació professional, i es van crear els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior per substituir progressivament les FP de 1r i 2n cicle. A més a més, el centre va començar a impartir nous ensenyaments professionals -els d'informàtica- com a resposta a la demanda del teixit empresarial comarcal.

També es va fer un gran esforç per part dels professors del centre en la preparació de nous currículums i de materials d'aprenentatge, ja que l'esperit pedagògic que implicava la reforma educativa era força diferent del de l'anterior sistema educatiu.

Es donava prioritat a un ense-nyament més comprensiu, amb gran incidència en l'adquisició de valors i procediments, i es disminuïa la càrrega memorística, i a més possibilitat de tria per a l'alumne respecte de les matèries cursades perquè ell mateix pogués fer el seu currículum en funció dels seus interessos.

Els treballs de recerca

Un exemple d'això són els treballs de recerca de batxillerat, matèria d'investigació per part dels alumnes, que han obtingut al llarg d'aquests anys múltiples guardons, com és el cas dels premis CIRIT -ara Premis de Recerca Jove- i d'altres, de manera individual i també al centre.

La societat ha anat canviant molt des de la fundació del centre, i la tecnologia ofereix unes possibilitats pedagògiques immenses que el Lacetània ha aprofitat sempre. En el seu moment, la creació de noves aules d'informàtica i l'adquisició d'equips informàtics va refermar el nostre esperit innovador.

L'altre canvi important ha estat l'augment de la diversitat en l'alumnat, fet comú en tot el nostre país. Per donar resposta a un gran ventall d'interessos i habilitats dels alumnes, el centre s'ha dotat, d'acord amb la perspectiva integradora de les lleis d'educació actuals, d'estructures com una aula d'acollida per als alumnes nouvinguts sense coneixement previ del català, una unitat USEE -actualment anomenada SIEI- (Unitat de Suport a l'escolarització d'alumnes amb necessitats d'Educació Especial) i ha continuat oferint cursos d'introducció al món productiu per als joves que no havien aconseguit el títol oficial de graduat en l'ESO -els actualment anomenats PFI (Programa de Formació i Inserció)- en l'àrea de muntatge d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas.

Prop de 100 professors

Al mateix temps, els nous estudis van obligar a fer una reorganització de l'organigrama de direcció del centre -sense oblidar mai el sentit comunitari de treball i direcció que el caracteritzava- i la plantilla professional va augmentar fins a prop de 100 professors. S'hi van incorporar mestres de primària i professors per impartir noves matèries i especialitats.

Destaca la consolidació d'un departament d'orientació, gairebé inexistent a la resta de centres de Catalunya, destinat a ajudar les tutories en totes les seves feines, com a culminació de tots els esforços fets en aquesta direcció al centre les dècades anteriors.

El desig d'innovar i donar un ensenyament el més adequat als nous temps va impulsar a finals del segle XX a introduir el Lacetània en la primera Xarxa del Sistema de Qualitat de Centres en l'Ensenyament. S'instaurava així un sistema de control i qualificació de la feina docent molt modern, amb la intenció d'una millora contínua del servei als alumnes

L'ISO-9001:2000

Aquest esforç es va veure reconegut l'any 2002 amb l'atorgament per part del Departament d'Ensenyament del primer Premi Catalunya d'Educació per ser el primer centre de Catalunya a obtenir la Certificació de Qualitat ISO-9001:2000 i la creació de la Fundació Lacetània, esmentada en un article anterior.

Per altra banda, encara que la dimensió social del centre seguia manifestant-se de diverses maneres, algunes iniciatives antigues com la Ràdio2000 i l'acolliment de l'entitat Bloc en els espais del centre va desaparèixer.

Altres activitats, en canvi, com les Jornades Tecnològiques, que van modificar-se en ampliar els seus objectius a temes més transversals -com els JO o l'eix viari Lleida-Girona- van ampliar la seva empremta a la ciutat. En la relació amb Manresa, el cobriment de la pista de bàsquet, anomenada pista de la Concòrdia, el 1999, donava un equipament nou a la xarxa esportiva manresana.

Finalment, també la Fundació Lacetània va estendre la seva influència i importància a la comarca en sumar-se més centres públics que impartien cicles formatius i, en especial, amb la inauguració el 2001 del Centre de Formació Pràctica, peça clau tant per a la formació professional adreçada a persones en atur com per al reciclatge de treballadors en actiu.

(*) David Adot és el coordinador del 50 aniversari de l'institut.