Sou: 2.542 euros

Càrrec: regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i

Ciutat Intel·ligent.