La unitat de gestió patrimonial de l'Ajuntament de Manresa ha determinat que l'inventari de béns, drets i obligacions té un import d'adquisició de 173 milions i un valor administratiu de 196 milions.

Els 173 milions surten del valor estimat de parcs i jardins, 11,7 milions; places i vials, 36 milions; immobles de servei públic, 86,5 milions; immobles patrimonials, 22,3 milions; mobles de servei públic, 8,6 milions i 8 milions més corresponents a drets patrimonials, de propietat i altres.

L'inventari està compost per 2.038 fitxes.

Les corporacions locals tenen inventariats els seus béns i drets sigui quina sigui la seva naturalesa i forma d'adquisició. I l'inventari ha d'estar actualitzat amb altes i baixes.

Els ens públics són titulars del conjunt de béns i drets que integren el seu patrimoni; ara bé, els béns públics estan subjectes a un règim singular de dret administratiu. El patrimoni de les Administracions locals catalanes es classifica en béns de domini públic, bens comunals i béns patrimonials

Més enllà del formalisme que suposa un document d'aquesta naturalesa, dóna una visió del valor de la ciutat, sempre tenint present que difícilment es podrà vendre mai un carrer o una plaça.

Els carrers, places, parcs i, en general, tots els béns de domini públic d'una ciutat es quantifiquen econòmicament perquè el Reglament de patrimoni dels ens locals obliga a tenir-los tots adequadament inventariats i valorats.

L'inventari d'immobles municipals és el patrimoni de l'Ajuntament i la norma diu que s'ha de publicar de forma obligatòria en la pàgina web oficial del municipi per donar compliment a la Llei de Transparència, i també convé fer-ho perquè es tracta d'un dels ítems necessaris que valora mitjançant la ITA (Índex de Transparència dels Ajuntaments).

Aquest inventari s'ha d'actualitzar periòdicament perquè no quedi desfasat. La valoració d'aquests immobles és una dada necessària per als comptes anuals d'un Ajuntament per als béns patrimonials (els que poden ser objecte de vendes, permutes, etc.).

Pel que fa als béns de domini públic que mai no seran venuts, es valoren tenint en compte altres criteris.