L'Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria corresponent a l'any 2019, de 10.000 euros, per a la concessió de subvencions per a la preservació i millora dels elements d'interès patrimonial de la ciutat, amb la voluntat de col·laborar amb els agents públics i privats per tal de millorar l'estat de conservació i la visibilitat i dignificació del patrimoni cultural que és un bé compartit per tota la comunitat i un valor estratègic per la ciutat.

Tota persona física o jurídica, particulars o entitats publiques o privades, poden presentar la seva sol·licitud telemàticament o a l'Oficina d'Activitats Econòmiques (OAE). La data de presentació finalitza el 27 de desembre.

Aquesta convocatòria té com a objectiu subvencionar intervencions en béns catalogats i el seu entorn de protecció i en façanes d'ambients catalogats, sempre segons el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM). Es subvencionen les intervencions destinades a restaurar, conservar o millorar els valors patrimonials d'aquells elements que formen part de la identitat històrica de Manresa.

La quantia dels ajuts es fixarà d'acord amb la disponibilitat pressupostària municipal, que per la convocatòria d'enguany és de 10.000 euros, sempre que no se superi el 25% del total de les despeses subvencionables. Les subvencions segons els criteris de valoració establerts a les bases, que tenen en compte el nivell de protecció de l'edifici -integral, parcial, documental, ambients i fronts edificatoris-, el tipus d'intervenció -patologies greus i urgents, manteniment i conservació, reforma i rehabilitació i ampliació-, així com la incidència de les actuacions -si és sobre l'espai públic i si possibiliten la visita publica i la museïtzació.

La tramitació s'efectua pel règim de concurrència competitiva, i la sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès normalitzat que es facilitarà a les dependències municipals i a la web municipal.

La documentació es podrà presentar de la forma següent:

  • Presencialment, a l'Oficina d'Activitat Econòmica (OAE, Plaça Major, 4; horari: de dilluns a dijous de 08:30h a les 18:00h, i divendres de les 08:30h a les 15:00h), sens perjudici del dret de presentar-la pels mitjans i en els llocs que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
  • Telemàticament, a través de la pàgina web de l'Ajuntament, apartat de Tràmits. La tramitació dels expedients i la seva resolució s'efectua com es disposa a les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a la preservació i millora dels elements d'interès patrimonial de Manresa.

Per saber si un element està protegit i en quin grau, es pot consultar el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM) al web

Més informació a l'enllaç següent