Si el patrimoni públic de Manresa no ha perdut valor, perquè els béns són els mateixos, o fins i tot n'hi ha algun més, per què en la darrera actualització sumaven 196 milions d'euros i sis mesos abans 376 milions, 180 més?

La raó del canvi és que s'ha canviat el sistema de comptabilització, que s'ha passat a calcular d'una altra manera.

Segons les actuals normes de la comptabilitat pública en l'avaluació dels béns que formen part de l'inventari, hi ha una part del patrimoni que fins ara es comptabilitzava (bàsicament sistema viari: carrers, places, parcs i jardins, etc.) al qual ara es dona valor zero, i que abans es comptava.

Segons ha explicat l'Ajuntament, ara es considera que, atès que aquests béns són de domini públic però no són vendibles, no estan al mercat i no poden tenir valor.

Per això carrers, parcs i jardins gairebé no tenen valor administratiu (només en algun cas concret). Els que sí que forma part del patrimoni són els immobles de servei públic i patrimonials.

El canvi principal és, doncs, que el sistema viari i d'espais públics abans es comptava i ara no. El canvi s'ha fet per conciliar tot aquest tema del patrimoni amb la comptabilitat municipal i s'ha determinat que el patrimoni com l'espai públic, que òbviament no forma part del mercat, no s'hi inclogui.

Aquesta és l'explicació del govern municipal a una situació que es va posar de manifest quan durant el darrer ple municipal es va aprovar l'inventari atorgant-li un valor de 173.046.101 euros, segons l'import d'adquisició, i 196.055.408 euros com a valor administratiu actual.

Aquesta valoració contrasta amb la de juny de l'any 2015 (374.218.271 euros), gener del 2016 (375.878.412 euros) i desembre del 2018 (376.500.237 euros).

Els 196 milions és el resultat de sumar els 140 milions en què s'han valorat els immobles de servei públic i els 50,8 milions dels immobles patrimonials.

Els 5 milions restants corresponen a mobles de servei públic, places, vials, parcs i jardins.

2.038 fitxes

L'inventari està compost per 2.038 fitxes. Les corporacions locals tenen inventariats els seus béns i drets sigui quina sigui la seva naturalesa i forma d'adquisició. I l'inventari ha d'estar actualitzat amb altes i baixes.

Els ens públics són titulars del conjunt de béns i drets que integren el seu patrimoni; ara bé, els béns públics estan subjectes a un règim singular de dret administratiu. El patrimoni de les Administracions locals catalanes es classifica en béns de domini públic, béns comunals i béns patrimonials.

Més enllà del formalisme que suposa un document d'aquesta naturalesa, dona una certa visió del valor de la ciutat, sempre tenint present que difícilment es vendrà mai no només un carrer sinó un edifici patrimonial.