El 31 de desembre s'acaba el termini perquè les famílies monoparentals presentin la sol·licitud d'ajuts per al pagament de l'IBI. La finalitat de l'ajuda és donar suport a les famílies monoparentals i equiparar la repercussió que té l'Impost de Béns Immobles (IBI) en l'economia familiar amb aquelles famílies que tenen la consideració de nombroses.

L'ajut el poden sol·licitar les famílies que tinguin la condició de monoparentals que constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili habitual. També poden accedir a l'ajut les que visquin en règim de lloguer i puguin acreditar que assumeixen el cost l'IBI.

La quantitat de l'ajut anirà en funció d'un barem segons els ingressos anuals de la família. Les sol·licituds s'han de presentar a l'edifici municipal dels Infants, a la carretera de Vic, 16.