El 2049 l'Ateneu les Bases serà municipal si l'Ajuntament de Manresa paga cada any -com ja fa des de fa una dècada- el cànon anual acordat amb la concessionària, que a hores d'ara és d'uns 900.000 euros.

Són uns quaranta milions d'euros per un equipament que va posar a concessió perquè el 2010 li faltaven 9 milions per poder-lo construir i equipar.

Amb aquests diners, però, no només es paga la construcció i l'equipament de l'ateneu sinó també aquells serveis d'interès social que s'hi presten.

Cal recordar que l'equipament es va concebre seguint el model d'ateneus cívics que hi ha en altres punts de l'Estat on a més de les activitats esportives també n'hi conviuen d'altres de més lúdiques i socials.

El projecte de l'Ateneu les Bases es va pressupostar en 11,9 milions d'euros. Va tenir aportacions de l'Ajuntament d'1,5 milions; la Diputació, també 1,5 milions; i la Generalitat, 1 milió. La resta la van aportar els promotors (l'Agrupació d'Interès Econòmic l'Ateneu les Bases), integrats per la Federació Catalana de Basquetbol, la cooperativa 6tell i Cots i Claret, a través d'una hipoteca de 8,9 milions. Requerit per aquest diari sobre quant costaria rescatar la concessió per deixar de pagar la quota anual fins al 2049, el govern municipal afirma que no pot donar una xifra concreta perquè «no està calculada» i el que sí que se sap és que seria «molt elevada». Assegura que «no s'ha valorat en cap moment la possibilitat de fer-ho, de manera que aquest càlcul no està fet».

S'ha de tenir en compte que, davant d'un eventual rescat de la concessió de l'Ateneu les Bases, l'Ajuntament hauria «d'abonar al concessionari l'import de les inversions realitzades per ell amb motiu de l'execució de les obres de construcció de l'edifici i d'adquisició de tots els béns necessaris per a l'explotació dels serveis objecte de concessió (mobiliari, maquinària, instal·lacions, etc.), atenent al seu grau d'amortització».

Afegeix que resulta «difícil» de quantificar aquest import, però «si partim que el cost de construcció de l'Ateneu va ser aproximadament d'uns 13.000.000 d'euros, dels quals l'Ajuntament en va aportar 4.000.000, tindríem que a inici d'explotació de la concessió el capital pendent d'amortitzar seria de 9.000.000. Tenint en compte que la concessió es va iniciar el 22 de setembre del 2009 i es va establir per un termini de 40 anys comptats des de la data de signatura del contracte, encara resten 30 anys de vida a la concessió. Si es fa una amortització lineal de la inversió des de l'inici de l'explotació, sortiria actualment un capital pendent d'amortitzar d'uns 7.100.000 euros, aproximadament».

Una indemnització

També s'hauria d'abonar al concessionari una indemnització «pels danys i perjudicis que li ocasioni, que inclou els beneficis futurs que el concessionari deixa de percebre, que s'han de quantificar per la mitjana aritmètica dels beneficis abans d'impostos obtinguts durant un període de temps equivalent als anys que resten fins a l'acabament de la concessió. Com que el temps que resta de concessió és superior al que ha transcorregut, s'agafa aquest últim i per tant serien 10 anys».

Un altre aspecte que destaca el govern de Junts per Manresa i Esquerra és que «cal tenir en compte que els darrers anys la concessió ha tingut uns beneficis superiors als 400.000 euros».