? Quan es produeix una transacció per la qual es traspassa un immoble, és la part venedora qui ha d'abonar l'impost sobre plusvàlua (Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana). Els contribuents que hereten un immoble també han de passar per la caixa del seu Ajuntament per pagar l'impost.

? En el càlcul de la plusvàlua conflueixen, bàsicament, quatre elements: el valor cadastral del sòl, els anys transcorreguts entre la transmissió que ha de tributar i la immediatament anterior, els coeficients aprovats per l'Ajuntament (per períodes de 5 anys, fins a un màxim de 20), per tal de calcular l'increment de valor del sòl, i el tipus impositiu aprovat per l'Ajuntament.