L'Ajuntament de Manresa ha rebut més de 800 peticions per no haver de pagar plusvàlues, que és com es coneix l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Concretament, l'Ajuntament ja ha resolt més de 300 recursos de reposició i sol·licituds de rectificació d'autoliquidació presentats per contribuents que consideraven que no s'havia produït un increment de valor i ha retornat les quantitats que s'han declarat ingressades indegudament. A més, s'han presentat més de 500 sol·licituds de ciutadans que consideren que no estan subjectes a pagar l'impost, per manca d'increment de valor del terreny en la transacció patrimonial.