L'Ajuntament convoca unes proves selectives de concurs-oposició lliure per a la creació d'una llista d'aspirants per a possibles necessitats temporals urgents i inajornables en la cobertura dels llocs de tècnic de grau mitjà educador social; de tècnic de grau mitjà de treballador social; i de tècnic superior economista.

El termini de presentació per a les places de grau mitjà d'educador i treballador social finalitzen el 19 de gener i per a la borsa de tècnic superior economista, el 29.

El termini de vigència de les borses que en resultin serà de dos anys des de la finalització del procés selectiu, entès a partir de la data en què es publiquin els resultats finals. No obstant això, les presents borses restaran vigents fins que se n'aprovi una de nova que, en cada cas, les substitueixi.

Per a més informació i per a la presentació de sol·licituds, es pot consultar la pàgina web municipal al següent enllaç: www.manresa.cat/web/oposicions/TEM.

Tant en el cas de les persones que vulguin optar a les places d'educador social, de treballador social com de tècnic economista hauran d'acreditar amb la titulació o llicenciatura/grau corresponent. En el cas dels educador socials i treballador social s'estableix com a necessària la col·legiació.