El Tribunal Suprem ha estimat el recurs de cassació interposat per Postes y Maderas (Pymsa) i anul·la el Mapa de Capacitat Acústica de Manresa pel que fa a la qualificació de la parcel·la ocupada per l'empresa ubicada al barri de Valldaura.

Però el Suprem no es queda aquí i, entenent que hi ha una problemàtica veïnal subjacent pels problemes que genera la coexistència de l'empresa amb els ocupants dels habitatges pròxims, afirma que permetre el desenvolupament residencial al costat d'una zona industrial, amb un trasllat previst pel planejament urbanístic, «però sense articular els mecanismes adequats per fer efectiu allò acordat, constitueix una inestimable col·laboració municipal al conflicte veïnal». L'Ajuntament va declinar ahir valorar la sentència fins que l'hagi pogut estudiar a fons.

La sentència ve a dir que el mapa acústic aplica una normativa sobre soroll adient a un espai residencial tot i que s'hi desenvolupa una activitat industrial. La batalla legal entre l'empresa de tractament de fusta i l'Ajuntament per l'emissió de soroll es va iniciar després que el ple municipal aprovés el març del 2015 el Mapa de Capacitat Acústica. Aquell mateix any Pymsa va interposar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) un recurs contenciós administratiu amb el qual perseguia la impugnació d'aquest acord de ple per no estar d'acord amb la limitació del soroll establerta a les parcel·les que ocupa. L'any 2017, el fet de superar els límits de soroll de manera reincident a la zona on és, va portar l'Ajuntament a sancionar l'empresa amb 15.001 euros de multa.

El TSJC va desestimar el recurs interposat per Pymsa i va donar per bons els arguments de l'Ajuntament, que defensa que la classificació es va fer tenint en compte que l'ús predominant i consolidat de la zona és d'habitatge, de manera que els límits admissibles de soroll són molt restrictius.

Per contra, Pymsa defensa que els límits aplicables haurien de ser els d'una zona industrial. Amb aquest objectiu, en data del 23 d'abril del 2018 va presentar recursos de cassació contra la sentència del TSJC al mateix TSJC i al Tribunal Suprem.

Mala administració

L'alt tribunal afirma que l'actuació municipal representa «una actuació contrària al principi de dret de la Unió Europea del 'dret a una bona administració' que la jurisprudència imposa com a necessitat i exigència en l'àmbit del planejament urbanístic».

Segons el Suprem, el mapa acústic no pot ser un mecanisme d'anticipació i imposició de nivells acústics corresponents a uns usos que la mateixa administració no ha pogut desenvolupar; «la connexió entre la realitat sonora de la zona i les previsions urbanístiques previstes resulten imprescindibles i necessàries, però l'aprovació del Mapa Acústic no es pot convertir en un mecanisme o instrument d'execució del planejament, per al qual l'Administració disposa d'altres instruments adequats i específics».

La Fiscalia Provincial té interposada una querella contra Pymsa per un presumpte delicte contra el medi ambient que es troba en fase d'investigació.