El Mapa de Capacitat Acústica de Manresa va situar la parcel·la on està Pymsa en la zona B (sensibilitat acústica moderada) i, dins d'aquesta, a la B1, que són àrees on coexisteixen sòl d'ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents. Els valors límit d'immissió en decibels que permet són: 65 de 7 del matí a 9 del vespre i de 9 del vespre a 11 de la nit, i 55 d'11 de la nit a les 7 del matí. La sentència permet a la parcel·la fer un salt a la zona de sensibilitat acústica baixa, C. En concret, a la C2, amb un predomini de sòl d'ús industrial. En aquest cas, els valors límit d'immissió en decibels permesos són 70 de 7 del matí a 9 del vespre i de 9 del vespre a 11 de la nit, i 60 d'11 de la nit a 7 del matí. Com a exemple, el soroll d'una aspiradora és de 70 dB.