El 33% de les persones més grans de 65 anys no perceben mai la sensació de soledat. Però la resta sí. El 67% de les 864 persones enquestades en l'estudi «La soledat de les persones grans», elaborat per l'associació manresana Serveis Integrals per a l'Envelliment Actiu (Siena) i promogut per Mémora, oscil·la en les seves respostes entre tenir aquesta sensació sempre (el 4%) o alguna vegada (el 16%).

Entremig hi ha els que se senten sols molt sovint, sovint o a vegades. En les dones, el seu estat civil o amb qui viuen té poc a veure amb la percepció de soledat. Tot i que les percepcions de soledat més altes corresponen a les separades (78%) i vídues (77%). En els homes és percep més clarament que la soledat és més alta en els vidus (el 89% valora la seva soledat entre 2 i 10).

Les persones que viuen en parella manifesten no sentir mai soledat fins a un 20%. Les persones que viuen soles reparteixen més la seva percepció de soledat des del «mai» (valor 1) i el «sempre» (valor 10). Quan se'ls demana si la soledat té relació amb el fet de fer-se gran hi ha pràcticament un empat entre els que consideren que sí i els que no. Per poc guanyen els que opinen que no, el 42%, en relació amb els que pensen que sí, el 41%. El 17% van respondre que no ho sabien.

Les dones pensen majoritàriament (30%) que «no té relació amb l'edat». Els homes, però, pensen majoritàriament (14%) que «sí que té relació amb l'edat».

Una altra tendència detectada és que, com més anys es tenen, més tendència hi ha a pensar que la soledat sí que té a veure amb el fet de fer-se gran. Tot i que les respostes són força equilibrades, les persones de més de 75 anys opinen que sí en un 16%. I les de menys de 75 opinen que no en un 27%.

Bones relacions familiars

Les grans conclusions de l'estudi són que les persones grans que tenen unes bones relacions familiars i d'amistat no tenen gairebé percepció de soledat.

Gairebé la meitat de persones més grans de 65 anys utilitza les xarxes socials, especialment Facebook i Whatsapp, com la principal via per combatre la sensació de soledat o d'aïllament. Internet comença a ser una de les eines essencials que la gent gran té al seu abast per connectar-se amb el seu entorn.

Els resultats asseguren que el 44% de gent gran -30% de dones i el 14% d'homes- veu l'ús de de les xarxes socials com el primer instrument per no sentir-se sols.

La segona via per combatre la soledat són les trucades a familiars, amistats i veïns, amb un 23% de casos. El 15% de la gent gran fa cursos presencials fora de casa, va al gimnàs, se'n va a la plaça del poble o bé es dirigeixen al mercat, centre cívic o a la biblioteca per interaccionar amb la resta de persones i evitar la soledat.

L'enquesta demostra que les dones són les que participen més activament en les activitats del seu entorn i que tenen més xarxa.