El ple de l'Ajuntament de Manresa del mes de gener va tenir només tres dictàmens i tots ells d'ordre intern: recursos humans, sous del personal i neteja de dependències municipals.

Difícilment un ple municipal ordinari pot tenir menys contingut de gestió d'assumptes ciutadans, ja que, a banda dels dictàmens, l'ordre del dia del ple es va compondre de donar compte de resolucions ja preses i de proposicions polítiques que si s'aproven després han de ser gestionades.

Segons ha pogut comprovar aquest diari, durant els darrers 10 anys hi ha hagut un ple ordinari també amb només tres dictàmens, el febrer del 2018, i un altre amb només dos, el gener del 2014, però els dictàmens no eren exclusivament d'ordre intern.

Al ple de febrer del 2018 hi va haver un tema d'ordre intern, la modificació puntual de l'Organigrama funcional de l'Ajuntament, però també es va tractar l'aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic de Camins i la convalidació de l'acord d'aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria de la concessió del premi Pare Ignasi Puig i Simon.

Al ple de gener del 2014, un dels dictàmens era d'ordre intern, la modificació de la data de la sessió ordinària del ple de la corporació dels mesos de febrer i abril del 2014, però en l'altre es posava a aprovació la Modificació puntual del text refós Pla General Antic Casal Regionalista de Manresa.

Al ple del mes passat, dels tres dictàmens un era d'adhesió a la Xarxa CORH (Comunitat de Recursos Humans) de la Diputació de Barcelona, un altre de sous del personal i el darrer sobre el servei de neteja de les dependències municipals.

Difícilment un ple municipal pot tenir menys contingut de gestió, perquè els dictàmens no només eren tres sinó que tots tres eren de caràcter administratiu propi. Segons ha pogut comprovar aquest diari, els mesos de gener i febrer acumulen els plens amb menys punts de gestió.

Si els tres dictàmens del ple del mes passat, els tres del de febrer del 2018 i els dos del gener del 2014 marquen el llistó més baix dels darrers deu anys, per contra, els 32 dictàmens del juliol del 2011, quan Convergència va girar la truita i va recuperar l'alcaldia, són l'altra cara de la moneda.

Entre el 2019 i el 2010, els mesos de gener són els que sumen menys dictàmens, 82, mentre que el màxim nombre es dona sumant els dels mesos de desembre: 148.

Al llarg de l'any, els punts de l'ordre del dia que no són donar comptes ni proposicions sempre sumen més d'un centenar.