L'Associació de Dones Emprenedores i Innovadores de Manresa (DEIM), que enguany és administradora de la Festa de la Llum, ha dut al ple municipal un manifest per a la igualtat efectiva entre homes i dones que s'ha aprovat per unanimitat.

Amb el manifest tenen la intenció de proposar i recollir adhesions d'empreses, associacions,partits polítics i institucions com a forma d'establir complicitats en el reconeixement efectiu de la igualtat de les dones en tots els àmbits de la vida, així com l'eliminació de qualsevol forma de violència de gènere.

Atès que el contingut del manifest està en sintonia amb el compromís de l'Ajuntament en la lluita per superar els obstacles que dificulten la plena igualtat es va aprovar l'adhesió del consistori.

El manifest té set punts:

  1. Demanar que les nenes i nens siguin educats amb esperit crític que els faci qüestionar i canviar tot allò que no sigui just o respectuós.
  2. Suprimir estereotips de gènere que els ajudin a créixer desenvolupant les seves capacitats com a persones i no en funció del seu sexe.
  3. Reclamar la igualtat d'oportunitats laborals i la igualtat salarial en els llocs de treball.
  4. Igualar el paper de la dona i de l'home en l'entorn familiar.
  5. Eliminar qualsevol forma de violència de gènere, ja sigui sexual, física o psicològica.
  6. Equiparar les condicions en l'activitat física i l'esport, des de l'escola a l'elit, i en tots els nivells.
  7. Aconseguir que la dona tingui autonomia i llibertat per desenvolupar el seu potencial afectiu, artístic, cultural i intel·lectual.