Fins al 30 d'abril resta oberta la convocatòria que fa l'Ajuntament de Manresa per concedir microcrèdits, sense interès, per finançar obres d'adequació de les condicions d'habitabilitat d'habitatges privats buits ubicats al municipi de Manresa.

Les bases reguladores es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament http://www.manresa.cat/subvencions i a l'Oficina Municipal d'Habitatge del carrer Amigant número 5 (telèfon 93 878 23 82). Els microcrèdits tindran un 0% d'interès, amb un termini màxim de devolució de 6 anys i una amortització per quotes mensuals a partir de la finalització del termini establert per a l'execució de les obres.

Un màxim de 12.000 euros

L'import del crèdit cobrirà la totalitat del pressupost de l'obra a finançar, exclòs l'IVA, fins a un màxim de 12.000 euros per a un o dos habitatges, i amb el límit de la dotació pressupostària disponible en cada moment.

Es tindrà en compte l'ordre de presentació de les sol·licituds.

Cada propietari o usufructuari podrà presentar fins a dues sol·licituds, corresponent cada una a un habitatge.

La suma de les dues sol·licituds no podrà superar l'import dels 12.000 euros.