La Universitat Politècnica de Catalunya, a través de la Secció de Mines del departament d'Engi-nyeria Minera, Industrial i TIC (EMIT) de la UPC Manresa, ha estat acceptada per formar part com a membre associat del Clúster per la Mineria Sostenible i Serveis Associats de la Península Ibèrica.

Aquest clúster va néixer el 2018 amb la finalitat de representar els actors més rellevants del sector de la mineria a l'Estat espanyol i promoure l'ús eficient i sostenible dels recursos minerals, així com fomentar la competitivitat, la innovació i la projecció internacional dels seus membres.

Actualment, en formen part seixanta empreses i institucions, de les quals quatre són universitats.

Per a la UPC Manresa, formar part d'aquest clúster obre una porta a mantenir contactes directes amb empreses, organismes i institucions públiques i privades vinculades al sector miner més enllà dels que ja hi mantenia contacte anteriorment.

Aquests contactes poden afavorir la participació en projectes competitius, facilita buscar socis per a aquests projectes i ser un referent en transferència de tecnologia i coneixement del sector.