La Univeritat Politècnica de Catalunya, a través de la Secció de Mines del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la UPC Manresa, ha estat acceptada per formar part com a membre associat del Clúster per la Mineria Sostenible i Serveis Associats de la Península Ibérica (ISMC).

Aquest clúster va nèixer el 2018 amb la finalitat de representar els actors més rellevants del sector de la mineria en tot el territori espanyol i promoure l'ús eficient i sostenible dels recursos minerals de la Península Ibèrica, així com, fomentar la competitivitat, la innovació i la projecció internacional dels seus membres.

En aquest sentit, el principal objectiu del clúster és millorar la competitivitat de les empreses del sector a través de la innovació dels seus productes, processos i serveis, amb especial atenció al desenvolupament d'una mineria sostenible i de baix impacte ambiental, que treballi per a la eficiència energètica i l'optimització en l'ús dels nostres recursos naturals, d'acord amb els principis de l'economia circular.

Actualment formen part del ISMC 60 empreses i institucions, de les quals 4 són universitats. Per a la UPC Manresa, formar part d'aquest clúster obre una porta a mantenir contactes directes amb empreses, organismes i institucions públiques i/o privades vinculades amb el sector miner més enllà dels que ja hi mantenia contacte anteriorment.

Aquests contactes poden afavorir la participació en projectes competitius, facilitat a l'hora de buscar socis per aquests projectes, ser un referent en transferència de tecnologia i coneixement del sector miner a dins i fora de Catalunya.

Com a universitat de referència en el sector de la mineria, la UPC Manresa té un compromís amb la societat per tal que els seus coneixements facin possible que els sector disposi de la tecnologia necessària per avançar cap a un futur més sontenible. Amb la incorporació de la universitat a aquest clúster, el centre fa un pas endavant cap a aquest gran objectiu.