La Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia transformarà l'esforç de participants a la dar-rera edició de la Transèquia en cursos per evitar casos de violència masclista.

Els organitzadors van recollir durant la darrera edició donatius per valor de 2.301 euros que seran lliurats al Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l'Ajuntament de Manresa.

Els diners recollits pel projecte «Caminant cap a la igualtat» es destinaran al finançament d'un programa de tallers dirigits a homes i a joves d'entre 14 i 18 anys amb l'objectiu de prevenir la violència masclista.

Aquests tallers serviran per aprendre a reconèixer i qüestionar actituds masclistes, per donar eines per investigar i explorar noves formes d'expressar la masculinitat i per reconstruir els rols i estereotips vinculats a l'home. Concretament, es programaran dues tipologies de tallers, per a adults (4 tallers de 2 hores per a unes 15/20 persones), i els juvenils, que s'oferiran en espais d'educació no formal com esplais, caus, etc., per a joves d'entre 14 i 18 anys, i en espais d'educació formal com els instituts de la ciutat.

A més, és voluntat de l'organització a partir d'ara incorporar la perspectiva de gènere a l'organització de l'esdeveniment amb accions per garantir la igualtat de gènere de manera transversal, i en tots els àmbits de la Transèquia.

Ambdues entitats estan molt satisfetes d'aquesta col·laboració, que ha permès la recollida de fons per al projecte i ha fet visible alguns programes que porten a terme, sobretot entre els més joves.