Arran de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, l'Ajuntament de Manresa ha ampliat el termini de pagament dels tributs municipals, amb l'objectiu de donar més marge als ciutadans perquè compleixin les seves obligacions fiscals.

Per aquest motiu, ha modificat el Calendari del Contribuent i recorda que els tributs també es poden pagar de manera fraccionada amb una quota mensual fixa.

L'Ajuntament de Manresa ofereix facilitats a la ciutadania per fer el pagament dels tributs municipals, tenint en compte l'actual situació de crisi sanitària provocada per la propagació del coronavirus. Així doncs, per oferir als contribuents unes condicions de pagament més còmodes en la situació actual, el consistori amplia el termini de pagament dels impostos que recapta.

El pagament de l' impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), que finalitzava el proper dia 5 de maig, s'amplia fins al dia 24 de juliol. Així mateix, el termini de pagament de la taxa d'escombraries, que finalitzava el dia 4 de setembre, s'amplia fins al dia 25 de setembre, mentre que el de l' impost sobre activitats econòmiques (IAE), que finalitzava el dia 5 de novembre, s'amplia fins al dia 18 de desembre.

El termini de pagament de les taxes industrials (que es cobren per les ocupacions d'algunes instal·lacions fixes que hi ha als establiments comercials, com aparadors, marquesines, rètols, focus, alarmes...) també passa del 5 de novembre al 18 de desembre.

Pagament fraccionat

A banda de l'ampliació dels terminis de pagament d'aquests tributs, l'Ajuntament ja va anunciar fa unes setmanes l'ampliació del termini de pagament de l' impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica (IBI). En aquest cas el termini de pagament s'allarga fins al 21 d'agost.

En cas de tenir domiciliat el rebut de l'IBI es paga de forma fraccionada en quatre terminis iguals a les dates indicades, a excepció que la persona hagi sol·licitat el pagament en un únic termini o que el rebut d'IBI sigui inferior a 100 euros. En aquest cas, el càrrec de la domiciliació es realitzarà el dia 3 d'agost.

Atesa la situació econòmica que estan patint algunes famílies i empreses a causa de l'actual crisi sanitària provocada per la Covid-19, es recorda a la ciutadania que, independentment dels terminis anteriors, els tributs relacionats anteriorment es poden pagar de forma fraccionada mitjançant una quota fixa mensual fins al mes de novembre, sempre que la quota mensual sigui superior a 20 euros. En cas contrari, la quota fixa mensual finalitzarà abans del mes de novembre.