L'Ajuntament de Manresa ha anunciat aquest dimarts l'ampliació del permini per pagar tributs municipals i l'establiment d'unes condicions de pagament més còmodes, com per exemple la possibilitat de fraccionar els impostos i abonar-los amb una quota mensual fixa.

El pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), que finalitzava el proper dia 5 de maig, s'amplia fins al dia 24 de juliol. Així mateix, el termini de pagament de la taxa d'escombraries, que finalitzava el dia 4 de setembre, s'amplia fins al dia 25 de setembre, mentre que el de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), que finalitzava el dia 5 de novembre, s'amplia fins al dia 18 de desembre. Igualment, el termini de pagament de les taxes industrials (que es cobren per les ocupacions d'algunes instal·lacions fixes que hi ha als establiments comercials, com aparadors, marquesines, rètols, focus, alarmes...) també passa del 5 de novembre al 18 de desembre.

A banda de l'ampliació dels terminis de pagament d'aquests tributs, l'Ajuntament ja va anunciar fa unes setmanes l'ampliació del termini de pagament de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica (IBI). En aquest cas el termini de pagament s'allarga fins al 21 d'agost. Així, el termini de pagament de tots els tributs municipals de venciment periòdic, que són els que consten al document "Calendari del contribuent", que s'envia a la ciutadania abans de l'inici de cada any, s'han modificat. Al calendari queda de la següent manera, amb les ampliacions de termini aprovades:

  • Impost de vehicles (IVTM): 2 de març a 24 de juliol (domiciliació: 3 de juliol).
  • Impost sobre béns immobles (IBI): 6 d'abril a 21 d'agost (domiciliacions 6 abril, 2 juny, 3 agost*, 2 octubre)
  • Taxa escombraries: 1 de juliol a 25 de setembre(domiciliació 3 de setembre)
  • Taxa de guals: 1 de setembre a 5 de novembre (domiciliació 4 de novembre)
  • Taxa del cementiri: 1 de setembre a 5 de novembre (domiciliació 4 de novembre)
  • Impost activitats econòmiques (IAE): 1 de setembre a 18 de desembre (domiciliació 4 de desembre)
  • Taxes industrials: 1 de setembre a 18 de desembre (domiciliació 4 de desembre)

(*) En cas de tenir domiciliat el rebut de l'IBI es paga de forma fraccionada en quatre terminis iguals a les dates indicades, a excepció que la persona hagi sol·licitat el pagament en un únic termini o que el rebut d'IBI sigui inferior a 100 euros. En aquest cas, el càrrec de la domiciliació es realitzarà el dia 3 d'agost.

Igualment, atesa la situació econòmica que estan patint algunes famílies i empreses a causa de l'actual crisi sanitària provocada pel Covid-19, l'Ajuntament recorda a la ciutadania que, independentment dels terminis anteriors, els tributs relacionats anteriorment es poden pagar de forma fraccionada mitjançant una quota fixa mensual fins al mes de novembre, sempre que la quota mensual sigui superior a 20 euros. En cas contrari, la quota fixa mensual finalitzarà abans del mes de novembre. La quota fixa mensual es paga mitjançant domiciliació bancària i el càrrec en compte es realitza entre els dies 1 i 5 de cada mes.

Per acollir-se a aquesta forma de pagament, s'ha de sol·licitar abans que finalitzi el termini de pagament dels tributs afectats, per alguna de les vies següents:

A la web municipal a l'enllaç: https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/831, amb firma digital o amb el codi de tramitació que consta al document "Calendari del contribuent" que es va enviar als contribuents a finals de 2019

Enviant un correu electrònic oat@ajmanresa.cat adjuntant el document "Calendari del contribuent" signant la part relativa a autoritzar la quota fixa mensual.

En cas de no disposar del document "Calendari del contribuent" o per obtenir més informació, es pot trucar al telèfon de l'Oficina d'Atenció Tributària, telèfon 93 878 24 43, en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h, i dilluns de 16 a 18 h, o enviar un correu electrònic a oat@ajmanresa.cat.