L'Ajuntament de Manresa va aprovar definitivament, en el ple telemàtic de dijous, el pla de millora urbana de transformació La Culla que ha de permetre construir una residència per a les persones grans al costat de l'Hospital Sant Joan de Déu.

Com que és un àmbit pendent de desenvolupar, abans de demanar la llicència d'obres s'ha hagut de presentar un pla de millora urbana, que va ser aprovat inicialment el juliol passat en junta de govern i que ara queda aprovat definitivament.

Les finques que formen part del pla estan classificades de sòl urbà no consolidat destinat a usos de serveis comunitaris amb una superfície de 6.179 metres quadrats i amb l'objectiu de disposar d'un espai privat amb usos dotacionals -residència de gent gran- que pugui complementar l'oferta d'aquesta zona de la ciutat.

També fixa un nou sistema d'accessos a la casa de la Culla des del carrer Sant Rafael i determina la urbanització del carrer Sant Rafael.

Segons es va explicar en el seu moment (vegeu Regió7 del 13 de setembre del 2019) la previsió és que l'equipament tingui una superfície construïda d'uns tres mil metres quadrats. L'edifici projectat disposaria pràcticament en totes les seves plantes de zones destinades a habitacions per als residents. Disposarà de 40 habitacions dobles i 40 habitacions individuals (que opcionalment poden ser dobles) preveient una capacitat d'entre 120 i 160 places.

En l'argumentari de la intervenció s'esmenta que és «públic i notori la manca de places de residència assistida per a persones grans a Manresa, tal com ha quedat acreditat en els diferents estudis que s'han realitzat en el darrer any i dels quals s'han fet ressò els mitjans de comunicació».

L'entorn protegit de la Casa de la Culla ha obligat els promotors a ser especialment curosos amb relació a les visuals urbanes de l'edifici.

Aquest fet ha condicionat especialment la solució amb relació a la implantació de la futura edificació, tant pel que fa a les modificacions del terreny com en la determinació dels paràmetres edificatoris. Ha calgut tenir en compte també la presència de l'heliport de l'Hospital Sant Joan de Déu.

Per això es proposa fixar el nivell de la planta baixa del nou edifici a la rasant del carrer Sant Rafael i regular les alçades de forma asimètrica per tal de concentrar el major volum en continuïtat amb l'edifici i disminuir l'alçada al costat del carrer Sant Blai.