Repensar la planificació i el mapa escolar amb el criteri de compensació de les desigualtats i reducció de la segregació.

Millorar l'actual zonificació amb una lleugera reducció i compensació entre les àrees de proximitat pensant en millorar l'equitat en la distribució de la població.

Reordenar la relació d'adscripcions incorporant-hi l'escola Les Bases (primària-secundària) i l'institut Manresa Sis (secundària-batxillerat), i reduint la quantitat de centres d'adscripció.

Incrementar la participació de l'Oficina Municipal d'Escolarització en la identificació precoç de les possibles necessitats educatives dels alumnes, en col·laboració amb els serveis socials i l'Equip d'Assessorament Pedagògic.

Impulsar campanyes de valoració social de la diversitat, des de les institucions i també des de la societat civil de Manresa. Universalitzar l'educació 0-3.

Crear un Observatori d'educació de Manresa. Promoure la signatura d'un Pacte socioeducatiu de Manresa. Crear una Taula local d'Infància.

Facilitar els recursos específics per atendre la diversitat als centres (públics i concertats). Cal garantir l'accés al recurs en el moment en què es produeix la necessitat (quan aquests recursos arriben tard, perden eficàcia en la millora la segregació).

Millorar la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, i garantir una distribució equitativa d'aquest alumnat aprofitant tots els recursos normatius existents. Canalitzar demandes grupals de centre que ajudin a diversificar la composició social dels centres educatius.