El ple va aprovar la comprovació de l'Inventari General Consolidat dels Béns, Drets i Obligacions de l'Ajuntament de Manresa, fet amb referència a 26 de juny.

El total és de 191,8 milions d'euros entre parcs i jardins, places, vials, immobles i mobles de servei públic, drets de propietat, drets i mobles patrimonials.

L'inventari té valor administratiu, però poca cosa més perquè aquests béns són molt majoritàriament de domini públic però no vendibles. No estan al mercat.

Per això carres, parcs i jardins gairebé no tenen valor administratiu (només en algun cas concret). Els que sí que forma part del patrimoni són els immobles de servei públic i patrimonials.

L'inventari es composa de 2.187 béns distribuïts en quatre llibres: llibre de béns, drets i obligacions; llibre del patrimoni municipal de Sòl i Habitatge; llibre de patrimoni històric-artístic, i llibre de béns revertibles.

El de l'any passat el composaven 2.038 fitxes. Les corporacions locals tenen inventariats els seus béns i drets sigui quina sigui la seva naturalesa i forma d'adquisició. I l'inventari ha d'estar actualitzat amb altes i baixes.

Els ens públics són titulars del conjunt de béns i drets que integren el seu patrimoni; ara bé, els béns públics estan subjectes a un règim singular de dret administratiu. El patrimoni de les Administracions locals catalanes es classifica en béns de domini públic, béns comunals i béns patrimonials.

Més enllà del formalisme que suposa un document d'aquesta naturalesa, dona una certa visió del valor de la ciutat, sempre tenint present que difícilment es vendrà mai no només un carrer sinó un edifici patrimonial.