És una prestació no contributiva de la Seguretat Social que garanteix uns ingressos mínims als que no en tenen. És una mesura econòmica per ampliar les ajudes que serveixin per pal·liar els efectes de la paràlisi econòmica.

L'Acreditació de la identitat (DNI / NIE), l'acreditació de la residència legal a l'Estat espanyol des de fa més d'un any, certificat d'empadronament col·lectiu i històric on constin totes les persones i dates empadronades al domicili, i la data d'antiguitat. També cal el llibre de família que acrediti la filiació de les persones que formen part de la unitat de convivència i la declaració responsable d'ingressos i patrimoni. Altra documentació que pugui ser necessària en determinats casos seria la sentència de guarda i custòdia, conveni regulador, còpia de la demanda de separació o divorci.

Aquesta proposta servirà com a ingrés dels ciutadans que no visquin acompa-nyats i amb una renda inferior a 200 euros mensuals. Si conviuen amb una altra persona, a més dels ingressos inferiors a 200 euros haurien d'acreditar una renda familiar mitjana inferior als 450 euros.

L'ajuda de l'Ingrés Mínim Vital la podran sol·licitar les persones que tinguin més de 18 anys fins a 65 anys. En cas que la llar sigui d'un sol membre i sense ingressos, l'edat mínima serà 21 anys. A més, hi ha excepcions, com si el beneficiari viu sol, que haurà de tenir almenys 21 anys i haver viscut emancipat tres anys per poder sol·licitar l'ajut.

A cada llar hi haurà un titular que sol·licitarà la prestació. Si la llar està formada per una sola persona titular haurà de tenir entre 23 i 65 anys i que faci almenys tres anys que està constituït com a llar. Si la llar té dos o més membres, de manera general l'edat de titular serà entre 23 i 65 anys llevat dels casos en què es tinguin menors a càrrec. Aquestes llars hauran de portar constituïde almenys un any.

La quantitat a percebre en l'ingrés mínim vital canvia en funció de l'estructura familiar. Per exemple, una persona sola rebria 462 euros com a prestació, que ascendiria als 600 euros en el cas de ser una parella sense fills. En el cas en què els progenitors tinguin un fill al seu càrrec, la quantitat augmenta fins als 738 euros i es fixa en els 700 euros en el cas de famílies monoparentals. La quantitat augmenta segons el nombre de fills i, en el cas de dos infants, l'ingrés augmenta fins als 877 euros per a les famílies amb dos progenitors i fins als 838 euros en famílies monoparentals. El màxim ingrés es donaria amb tres o més fills, en els 1.015 euros en el cas d'una família amb dos progenitors i de 977 euros en famílies monoparentals.

La renda mínima es cobrarà mensualment. A més, aquest ingrés tindrà un caràcter indefinit.

La sol·licitud serà multicanal, de manera que es podrà presentar a través de la seu electrònica de la Seguretat Social o enviant la documentació per correu ordinari. A més, es permetrà l'accés a través dels ajuntaments un cop se signin els convenis previstos. També als Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social quan reprenguin l'atenció al públic.

Per facilitar informació als possibles beneficiaris, es posarà en marxa un telèfon 900 i un simulador a la pàgina web de la Seguretat Social. En aquesta web també es podran consultar dubtes a través de l'assistent virtual. A més, els beneficiaris tindran incentius a la contractació i també es crearà un segell social per a les empreses que els ofereixin formació i ocupació.

L'ingrés mínim vital podria complementar-se, a més, amb altres rendes salarials, així com amb altres prestacions de les comunitats autònomes.

El primer pas és entrar al web de l'Ingrés Mínim Vital de la Seguretat Social. Un cop dins, cal fer clic en l'apartat Aportar documentació a una sol·licitud, que està a la columna de la dreta. Quan estiguem en aquesta pestanya, caldrà omplir els camps que apareixen, que en aquest cas són: codi de sol·licitud i número d'identificació, que pot ser el DNI o el NIE en el cas dels estrangers. Un cop s'emplenin aquests buits, s'aconsegueix el codi de sol·licitud, que apareix a l'última pantalla del formulari i que combina números i lletres. Cal pitjar d'«acord».