La Fundació Sant Andreu Salut reflecteix en la memòria d'activitat del 2019 que manté una activitat creixent que l'any passat es va materialitzar en una fita mai assolida fins ara: superar la barrera dels set mil usuaris atesos.

La comparativa que realitza aquest diari cada any del seguiment de l'activitat de la fundació que té com a vaixell insígnia l'Hospital de Sant Andreu mostra com, malgrat els alts i baixos, la tendència general és a l'alça.

Si l'any passat la memòria del 2018 ja mostrava una xifra rècord d'usuaris atesos, amb 6.415, enguany la memòria del 2019 reflexa una dada encara superior: 7.032.

Si es comparen els 4.884 usuaris del 2009 i els 7.032 del 2019 el creixement és d'un voluminós 44% en relació a la situació de fa deu anys.

Aquest percentatge mostra un augment d'activitat molt important, part d'ell realitzat durant l'any passat.

Si comparem els 6.415 usuaris del 2018 i els 7.032 del 2019, el creixement que hi va haver l'any passat en relació amb l'anterior va ser del 9,5%. O sigui, gairebé el 10% en relació amb una xifra que ja era de rècord.

La segona xifra especialment significativa són els 15,2 milions d'ingressos econòmics que va tenir l'any passat. No és una xifra rècord, perquè la quantitat més important continuen sent els 15,7 milions d'euros del 2009 i ja hi va haver un altre any amb un volum econòmic de 15,2 milions, però sí que queda emmarcada entre les més importants.

Cal recordar que la història econòmica recent de la Fundació Sant Andreu Salut té dues parts. A la primera passa dels menys de sis milions d'euros de final del segle passat i començament de l'actual a prop de setze milions del 2009.

Va ser un ascens continuat que va permetre gairebé triplicar els recursos econòmics en només una dècada amb les veles financeres de la institució inflades per la bonança econòmica que s'ajustava a la creixent demanda de serveis sociosanitaris.

La segona part està condicionada per l'esclat de la crisi causada per la punxada immobiliària. Això comporta un important creixement del nombre d'usuaris mentre que els recursos econòmics per atendre'ls anaven a la baixa fins al 2014.

El 2015 es va iniciar una remuntada que ja dura cinc anys consecutius.

Aquestes són les tendències. L'anàlisi de la memòria del 2020 mostrarà de quina forma ha impactat la crisi sanitària de la covid-19 en l'activitat de la Fundació Sant Andreu Salut com a centre d'atenció sanitària intermèdia.