Abans d'entrar, els assistents es van desinfectar les mans, van signar un full amb el nom i telèfon per dir que no havien estat en contacte amb cap positiu de covid ni tenien cap símptoma i els van prendre la temperatura.