El darrer pla pressupostari a mitjà termini de l'Ajuntament de Manresa, que preveu l'evolució de les finances municipals per al període 2021-2023, manté la planificació de demanar 7 milions d'euros en préstecs als bancs fins el 2023.

D'aquesta forma manté la tendència que ja va plasmar el pla pressupostari a mitjà termini elaborat per al 2019-2022, que va reflectir la recuperació de la capacitat d'endeutament de l'Ajuntament després d'anys sense tenir accés al crèdit.

El pla pressupostari s'elabora per donar compliment a les obligacions de subministrament d'informació previstes a la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i és una guia de les grans magnituds en les quals es poden moure les finances municipals a mitjà termini.

Una previsió d'ingressos per préstecs de 7 milions d'euros durant quatre anys sumava 29 milions d'euros.

No és aquesta l'única previsió remarcable. El darrer pla aprovat preveu que la suma dels impostos directes i indirectes que rep l'Ajuntament de Manresa passarà de 42,2 milions d'euros enguany a 44,3 l'any 2023, el que suposa un salt de més de 2 milions d'euros en quatre anys.

La part més important d'aquest increment provindria de l'Impost de Béns Immobles (IBI), que passaria dels 26,4 milions previstos per a enguany a 27,6 milions l'any 2023, 1,2 milions d'euros més en aquest període.

Pel que fa a l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) el creixement que es calcula és moderat, d'uns 135.000 euros en 4 anys.

No tots els impostos es preveu que vagin a l'alça. L'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica -conegut popularment com de circulació- es manté en 4,2 milions d'euros durant tot el període.

Cal recordar que l'Ajuntament ja aplica el tipus màxim i fa anys que té la recaptació tan alta com pot. Un altre tribut que es manté en el document és l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), que tots quatre anys apareix marcat amb l'import de 3.212.083 euros.

Un tema a tenir en compte és que l'Ajuntament ha rebut més de 800 peticions per no haver de pagar plusvàlues. Si 153 peticions de devolució de plusvàlues sumaven un import total de 658.851 euros, 800 procediments poden comportar una quantitat milionària.

L'Impost de Construccions i Obres (ICIO), pel qual s'havien ingressat a l'entorn de 3 milions d'euros, ara passa d'una previsió d'un milió enguany a 1,5 el 2023. Queda molt per sota dels valors assolits durant la bombolla immobiliària però l'augment percentual és de prop del 45%.

La despesa de personal va a l'alça i la previsió és que passi dels 33,8 milions d'enguany a 37,2 el 2023. Són 3,3 milions d'euros d'increment, segons el document.