? Els fallits de recaptació s'engloben, en la comptabilitat d'una administració municipal, en l'apartat de Modificació de Drets, conjuntament amb les rectificacions de subvencions i les anul·lacions de recaptació.

Les anul·lacions de recaptació fan referència a tributs que es posen a cobrament però que fruit de recursos interposats pels interessats s'han d'anul·lar totalment o parcialment. El 2019 es van donar de baixa 147.914 euros; el 2018, 123.897 euros, el 2017 van ser 249.847 euros; el 2016 van ser 183.000 euros, i 359.000 el 2015.

Les baixes de subvencions són ajudes d'altres administracions que era previst ingressar per finançar projectes, però, un cop executats, el seu cost resulta inferior i cal retornar els diners. En el tancament de caixa del 2017 va ser 46.507 euros; el del 2018, 119.218 euros i el del 2019, 65.727.