L'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, ha fet public un ban per demanar que es compleixin les noves mesures per frenar la covid-19.

El ban detalla les afectacions que té aquesta nova fase de lluita contra la malaltia. I afirma que davant la persistència de la situació epidemiològica derivada de la pandèmia, l’Ajuntament de Manresa adoptarà les mesures necessàries en l’àmbit de la seva competència per contribuir al compliment de les disposicions recollides en l'esmentada resolució.

Per això demana a la ciutadania que respecti degudament les noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia. Entre les quals destaquen les següents:

1. Trobades, reunions i desplaçaments

 • Es prohibeixen les trobades de més de 6 persones, tant en l’àmbit públic com privat i cal limitar els desplaçaments.
 • El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
 • En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.
 • No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT: les activitats laborals, docents, de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars), d’intervenció socioeducativa, de culte i els actes religiosos, mitjans de transport públic, transport escolar, culturals, d’arts escèniques i musicals; cinema o exposicions, esportives, biblioteques, arxius, museus i monuments.
 • No poden participar en trobades i/o reunions persones amb símptomes de COVID-19 ni que estiguin en aïllament o quarantena.
 • S‘han de mantenir i extremar les mesures de protecció: mascareta, distància i rentat de mans.

2. Àmbit laboral i professional

 • Cal prioritzar el teletreball i les reunions telemàtiques. Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària...
 • En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • L'ús de mascareta: és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior. No és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.
 • Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

3. Àmbit educatiu

 • Es mantenen les activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, amb l'aplicació rigorosa de les mesures definides als plans sectorials aprovats pel PROCICAT.
 • A les universitats, la docència teòrica passa a ser virtual.

4. Transport públic

 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.
 • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

5. Activitat comercial

 • Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l’aforament al 30% de l'habitual. Si no és possible, només s'hi permet l'accés d'un sol client.
 • Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.
 • En els centres comercials també hi ha d’haver sistema de control d’aforament i es restringirà l’accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, excepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.
 • Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili.
 • Se suspenen les fires comercials.

6. Hostaleria i restauració

 • Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials, i menjadors socials.
 • Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.
 • Als espais comuns dels hotels l'aforament s'ha de limitar al 50%.

7. Activitats culturals

 • Als espectacles d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions: L'aforament es redueix al 50%, tant en recintes tancats com a l’aire lliure, s'han de preassignar els seients i cal portar un registre d’assistents. L'horari de tancament s'estableix a les 23:00h.
 • Les biblioteques, arxius, museus i monuments, romanen oberts subjectes a les mesures dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

8. Activitats esportives

 • Les instal·lacions i equipaments esportius de caràcter lúdic han de funcionar amb cita prèvia i han de reduir l'aforament al 50%.
 • Es prohibeix l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.
 • S'ajornen totes les competicions esportives, excepte les oficials i les professionals.

9. Activitats lúdiques i recreatives

 • Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les 20:00 h.
 • S'estableix el tancament de: parcs i fires d’atraccions, establiments lúdics infantils, sales de joc, casinos i bingos. Les festes majors queden suspeses.

10. Actes religiosos i cerimònies civils

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 50% de l’aforament.

11. Activitats de lleure nocturn

 • Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
 • Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat anterior.

12. Consum de tabac i alcohol a la via pública

 • No està permès fumar a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres. Aquesta limitació és aplicable també per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o similars.
 • Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts.

El ban estableix que els serveis d'inspecció municipals i la Policia Local, en l’àmbit de les seves competències, vetllaran pel compliment de les mesures establertes. En cas d'incompliment, s'obriran els corresponents expedients sancionadors i s’aplicaran les sancions previstes a la normativa.

Insta la ciutadania de Manresa a seguir les normes sobre la distància mínima de seguretat de dos metres, a protegir-se amb la mascareta en cas de no poder-les complir i a practicar les mesures d’higiene personal, a casa i a la feina, rentant-se sovint les mans.

Finalment, demana als manresans i manresanes que "mantinguin el seu comportament exemplar que fins ara ha evitat una major propagació de la malaltia, i que persisteixin en aquesta actitud per poder continuar mantenint a ratlla la pandèmia".