La façana del cementiri municipal de Manresa es troba visiblement deteriorada amb arrebossat desprès i parts ornamentals tan desgastades que ofereixen un aspecte lamentable que aquests dies serà àmpliament observat per la commemoració de Tots Sants.

El mur perimetral del recinte municipal està demanant a crits una rentada de cara, tot i que l'Ajuntament ha repintat recentment la façana.

El seu aspecte actual transmet una deixadesa molt allunyada de la dignitat que seria necessària per a un equipament mortuori.

El cementiri municipal és un Bé Cultural d'Interès Local de mitjan segle XIX. L'estat de les façanes és deficient bàsicament pel despreniment dels arrebossats.

Queda justificat el manteniment del bé atesa la seva importància històrica, social i artística, ja que es tracta d'una important construcció vuitcentista, de singular tractament tant en planta com en l'adopció d'estils tan escaients a l'arquitectura funerària, molt en consonància amb l'esperit romàntic de l'època. Constitueix una peça única en aquest tipus de construccions

Pel seu grau de protecció no es permet cap intervenció que desfiguri o malmeti la imatge interior i exterior del bé protegit. Però es dona la circumstància que és precisament l'absència d'intervenció de manteniment el que genera el perjudici en aquest cas.

Disposa d'una façana monumental amb porta principal decorada amb pilastres i una gran cornisa, sota la qual hi ha un fris amb un baix relleu que representa Jesús pujant al Calvari.

Les parets laterals a la porta estan decorades amb grans làpides. A l'interior, la porta reprodueix la façana d'un temple grec amb dues columnes de capitells dòrics i frontó triangular. A cada banda es desenvolupa un corredor porticat amb columnes clàssiques, dotze a cada costat.