L'Ajuntament de Manresa ha aprovat provisionalment el Pla Especial Urbanístic Les Marcetes com a pas previ a la regularització de la central hidroelèctrica del mateix nom situada a la carretera entre la ciutat i el Pont de Vilomara.

La central hidroelèctrica de les Marcetes, de Manresa, fa 114 anys que funciona amb una concessió de la Junta d'Aigües de la Generalitat de Catalunya, però sense llicència municipal. Quan va començar a funcionar no li calia.

Aquesta situació va emergir quan van voler fer obres per a les quals necessitaven un permís municipal. Es tracta d'una activitat que quan es va posar en funcionament, el 1906, no es requeria llicència municipal d'activitats, i com que no l'havien necessitat, no havien regularitzat la seva situació.

Fer possible la legalització d'aquesta activitat històrica i protegir el valor patrimonial, arquitectònic i paisatgístic de l'indret són els objectius del Pla Especial Urbanístic Les Marcetes.

El pla, aprovat en el darrer ple municipal, ha estat traslladat a la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central per tal que el validi de manera definitiva.

El regidor d'Urbanisme, David Aaron López, va explicar que el pla urbanístic afecta un àmbit rústic en el qual hi ha aquesta activitat més que centenària. El procés de regularització d'aquesta central hidroelèctrica va posar de manifest una deficiència normativa «important» en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

La finca no complia la superfície mínima de sòl rústic, 45.000 m2, per a la implantació de l'activitat. Com que és preexistent i amb la voluntat de resoldre «la incongruència que suposa que una activitat intrínseca al medi rural, com és la producció hidroelèctrica, no es pugui regularitzar», es va iniciar el procés de modificació urbanística, va explicar el regidor d'Urbanisme.

Protegeix un paratge natural

Finalment, la modificació puntual del POUM ja és executiva i en aquest context es pot continuar i aprovar un pla especial específic que resol les necessitats tècniques de la instal·lació i protegeix un paratge natural, segons el regidor d'Urbanisme.

La situació irregular va emergir quan el 26 de juliol del 2016 l'empresa va demanar llicència d'obres menors per a la substitució d'un tub de la central hidroelèctrica de les Marcetes.

El 20 de gener del 2017 l'Ajuntament va denegar la llicència perquè l'activitat no disposava de la corresponent autorització municipal.

El 28 de juliol del 2017, l'Ajuntament va obrir expedient administratiu de protecció de la legalitat i es va requerir la sol·licitud de títol administratiu, que en aquest cas quedava subjecte a l'aprovació d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable. La propietat va expressar la voluntat de regularitzar la situació i l'Ajuntament va proposar la redacció d'un pla especial urbanístic que reculli l'ordenació de l'activitat i de les edificacions.

El POUM frena la regularització

Però la regularització va topar amb les característiques del planejament municipal, que no permetia el desenvolupament d'actuacions com les xarxes de serveis en sòl no urbanitzable, tot i que poden ser imprescindibles des del punt de vista de l'interès públic.

L'alternativa va ser redactar una modificació puntual del POUM que ajusti la normativa del sòl no urbanitzable amb l'objectiu que les xarxes de serveis tècnics puguin implantar-se.

Això s'ha fet afegint una excepció a les actuacions en xarxes de serveis tècnics i les actuacions d'interès públic existents amb anterioritat al 1956.