La professora, investigadora i catedràtica Inmaculada Martínez és la nova directora del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech, amb seu a l'Escola Politècnica Superior de Manresa (EPSEM).

L'acte de presa de possessió, que s'ha pogut seguir en directe per via telemàtica, ha coincidit amb la presa de possessió de Pere Palà com a director de l'EPSEM, el mateix dia 4 de novembre, al Campus UPC Manresa.

Doctora enginyera industrial per la UPC (1998), enginyera tècnica industrial en Electrònica (1980) i enginyera industrial en Electricitat (1985) per la mateixa Universitat, Inmaculada Martínez és catedràtica d'escola universitària, en l'àrea de coneixement de Tecnologia Electrònica.

Com a professora, imparteix docència a l'EPSEM, on ha estat sotsdirectora de Planificació i Qualitat (2019-2020) i sotsdirectora cap d'Estudis de l'EPSEM (1997-1999). També ha estat adjunta a als vicerectorats de la UPC d'Ordenació Acadèmica (1986-1988) i de Personal Acadèmic (1984-1986).

Fins l'octubre passat, també formava part de la candidatura electoral del professor Pere Palà en la direcció de l'EPSEM, a qui pren ara el relleu en la direcció del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC. Dins d aquesta unitat ha estat cap de la secció TIC, així com secretària de l'anterior Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics (2010-2014), integrat en el departament que ara dirigeix.

Anteriorment, també ha estat responsable del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'EPSEM (2014-2019), del programa INNOVA de la UPC a l'Escola (2000-2003) i responsable del Diploma de Gestió Industrial (1999-2005).

Actualment, és membre de la Xarxa de Qualitat de la UPC.

Com a investigadora, centra la seva recerca en el camp de l'Electrònica de Potència. He codirigit una tesi doctoral defensada l'any 2012 i ha participat en diversos projectes de recerca. Ha presentat publicacions en congressos internacionals i nacionals, tant en el camp de l'electrònica de potència com en el camp de la innovació docent, i ha treballat en la línia de recerca 'Qualitat de potència i energies renovables'. Actualment forma part del Centre de Recerca d'Electrònica de Potència (PERC-UPC).

En el camp de la recerca, entre els objectius que es planteja com a directora del Departament estan l'impuls i el suport al grup i centre específic de recerca Smart Sustainable Resources (SSR), com a instrument principal per a incentivar la investigació científica i tecnològica del Departament, així com la creació d'un nucli nou de recerca entorn l'automoció i la mecànica, que cohesioni l'expertesa existent en aquest àmbits, amb la implicació de les empreses del sector.

De la mateixa manera, també en el camp de la recerca, té com a objectiu enfortir el Programa de Doctorat del Departament donant suport al coordinador del programa, elaborant una estratègia col·lectiva i incorporant accions de millora. Fer més visible la recerca, organitzant Fòrums on es presentin les activitats i els resultats de la recerca. Així com també, fer-les públiques a través de diferents canals de comunicació.

Pel que fa al personal del Departament, vol lluitar, junt amb la direcció de l'EPSEM, per aconseguir la incorporació de més professorat permanent, tenint present la necessària renovació generacional. També estabilitzar i crear places de tècnics de laboratori a les àrees on hi ha mancances i vetllar, dialogant amb el Rectorat de la Universitat, per millorar la trajectòria del personal en formació.

Més enllà del departament, la directora Martínez, vol potenciar el treball col·laboratiu en temes de recerca i de docència entre les persones de les diferents seccions de l'EMIT i, també, amb les persones de les altres seccions departamentals de l'Escola. Tot això, de costat a la direcció de l'EPSEM per tirar endavant projectes comuns com el TechLAb, l'Edifici de Vidre o l'Institut 4.0.